ท่ า นที่เกิ ด 4 วั นนี้ จะ มี บ า ร มี บุ ญที่ เค ยส ร้ า งไว้จะนำพ าโช ค ล า ภม า มี กิ น มีใช้ ต ล อ ดทั้ งปี

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คง เลยดูดวงกัน แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง 4 วันนี้ จะมีบารมี บุญที่เคยสร้างไว้ จะนำพาโชคลาภมา มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี เกิด วันศุกร์ ท่าเป็นคนที่มี จิ ต ใ จอ่อนโยน ชอบช่ว ยเหลือคน โก…

คุ ณ ครู ไ ป เยี่ ย ม บ้ า น นั กเรี ย น

ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ยังไม่เปิดเทอม คุณครูหลายๆท่านหลายๆโรงเรียนก็ทุ่มเทกันสุดกำลัง ที่จะออกไปเก็บใบงาน การบ้าน ที่สั่งกันทางออนไลน์ เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยจริงๆครับการที่จะไปแต่ละบ้านเพราะบ้านไหนมีเจ้าถิ่นละก็ คุณครูก็ต้องปาดเหงื่อกันเลยทีเดียว อย่างเช่นเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งที่ไปบ้านนักเรียนแต่ดันเจอเจ้าถิ่นไม่ให้กลับ เมื่อวันที่ 27 พค ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า Wirat Sawangarom ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อคุณครูท่านหนึ่งไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน เตือนภัย ห้ามใส่กระโปรงไปเยี่ยมบ้านนะคะ นี่ซักกางเกงไม่ทันใส่เฉยๆ ก็ว่ามันติดอะไร เก็บสุนัขให้ครูค่ะ ขอบคุณเรื่องราว จันทณี แซ่ย่าง…

ค ลั งต อ บ แ ล้ ว ช่ ว ย เ ห ลื อ 5000 ไ ป ถึ ง 6เดื อ น ห รื อ ไ ม่

จากที่หลายๆคนสงสัยว่าเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5000 บาทนั้นจะได้กี่เดือนกันแน่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าได้เงิน 6 เดือน จริงไหม ซึ่งมาตรการเราไม่ทิ้งกันนั้นจะช่วยเหลือโดยการแจกเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดให้ลงทะเบียนแล้วและทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ 26 พ.ค.63 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจ่ายเงิน 5…

ต้ นไม้ ม ง ค ล ประจำวั น เกิ ด ป ลู กแ ล้ วร ว ย เส ริ มโ ช คล า ภ นำพ าสิ่ งๆ ดีๆ เข้าม าใน ชี วิ ต

ใครกำลังมองหาต้นไม้ม ง ค ลปลูกเสริมความร่ำร ว ย นำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตแล้ว วันนี้เรามี ต้นไม้ม ง ค ลประจำวันเกิด ปลูกแล้วร ว ย เสริมโชคลาภ นำพาสิ่งๆ ดีๆ เข้ามาในชีวิต ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดมีต้นไม้อะไรบ้างพร้อมๆ กันเลยค่ะ คนไทยเรามีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมช าติมาช้านาน…

อีก 3 วั น กั บ ก า ร ร้ อ งทุ กข์ หรือให้ข้ อมู ลเพิ่ ม

สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ใกล้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว เชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่ได้เงินก็คงจะกังวลกันอยู่แน่นอน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 เพจ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก3วัน กับการร้องทุกข์หรือให้ข้อมูลเพิ่ม เฉพาะผู้ที่เคยเข้าไปลงทะเบียนในเว็ปเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา5000 ไปติดต่อที่ธนาคารออมสิน ธกส. เเละกรุงไทย หมดเขต29พ.ค.นี้ ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22…

เตรีย มตั วเที่ย ว หา ดบา งแส น ปล ดล็อ ค 1 มิ.ย. นี้

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แจ้งผ่านเฟสบุค ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม เกี่ยวกับการปลดล็อคหาดบางแสนว่า ประชุมความคืบหน้าในการจัดระเบียบชายหาดใหม่ครับ คาดว่า หาดบางแสนจะเปิดให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้พื้นที่ได้ ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ครับ แต่ยังคงมีมาตรการ Social Distancing ครับ ยังรอประกาศจาก…

เกษต รกลุ่ มที่ 3 เปิ ดขั้ นตอ นรั บเงิ น รว ดเดีย ว 15000

จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน โดยสามารถแบ่งเกษตรกรที่รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท…

วัน เ กิ ด นี้ บุ ญ ห นุ นนำ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ คุ้ มครอ ง ช่ ว ย เหลื อ นำชี วิ ต ดี มีเงิ นเข้า ก ร ะ เป๋า รั วๆ

วันเสาร์ คนมีคู่ให้s ะวั งเ รื่ อ งความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน การไม่มีเวลาให้กัน อาจทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ อย่าให้ความห่างเหินหรือเย็นชา ก ลายมาเป็นช่องว่าง ให้ใครคนอื่นแทรกเข้ามา พย าย ามเติมความหวานให้กันบ้างในโอ ก าสดี อย่านิ่งเฉยหรือปล่อ ย ไป เพราะคิดว่าเป็นของต า ย…

3 กลุ่มได้รับเงิ นช่ว ยเหลื อ ครม.จั ดให้อีก 3 พั น

นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย รายละ 1000 บาท รวม 3000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ให้กลุ่มเด็กแรกเกิด 1 ถึง 6 ปี ในครัวเรือนที่ยากจน…

หนุ่ มขั บร ถผ่า นมา จู่ๆเห็ นต ำ รว จ 2 นา ย ทำท่าทา งแป ล กๆ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพตำรวจ 2 นาย ขับรถสายตรวจผ่านมาเห็นคุณยายคนหนึ่ง กำลังเข็นรถเก็บของเก่ากลับบ้าน จึงรีบจอดรถรีบเข้าไปช่วยทันที โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า มุมดีๆ ของตำรวจ 2 นาย ที่ช่วยประชาชน ขับรถผ่านเห็นคุณตำรวจ 2 นายนี้ ช่วยคุณยายเข็นรถ รู้สึกอิ่มใจในความมีน้ำใจ ขอชื่นชมจากใจครับ หลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนั้น ชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจของตำรวจ 2 นายนี้เป็นจำนวนมาก…